vrijdag 12 juni 2015

13 kear in famyljewykein


De ôfrûne 14 jier hawwe wij 13 kear in famyljekamping wykein holden.
de Holtroppen
It earste wykein nei Pinkster
besykje wij in kamping foar ús sels te krijen

Twa kear binne wij op it selde plak west
ien kear hawwe wij it fanwege it waar net trochgean litten

Hooghalen wie de earste
Bourtange wie it fierste
Boazum wie it tichtste bij
en Kolderwâlde wie de lêste

It moaiste ferhaal giet oer Nijbeets
Dêr soene wij net hinne.
der wie in kamping boekt yn Noard Hollân
dúdlik oanjûn dat oare minsken net wolkom wiene
fanwege it geseur oer nachtelike muzyklûden

doe't de earsten der oan kamen
nei 80 kilometer riden of fytsen (wij dus)
die bliken dat dizze ôfspraken
yn Noard Hollân neat wurdich binne

gau beret,
 hjir geane wij net hinne
ien fan de famyljeleden sei doe:
"dan kinne wij better bij ús op it hiem"
en sa barde
wij strutsen del yn Nijbeets
"Kamping it Alternatyf".


Geen opmerkingen: