zaterdag 13 juni 2015

Tinte

De earste ideeën oer de fakânsje begjinne te kommen,
op de fyts
dêr binne wij it al wer oer iens

B&B of in tinte mei
in lytse tinte of de iets gruttere
foar de wissichheid
de "swiere" mar efkes opsetten.
slagget dat noch
is alles noch kompleet...?

Yn 12 minuten
en alles kompleet

Poes sjocht de bui al wer hingjen,
dy tinkt:
dy gean ynkoarten wer fuort
en bin ik wer oanwezen op de buorljuGeen opmerkingen: