donderdag 30 juni 2011

Foo Fighters

Ik kin der mar net genôch fan krije. De fucking goeie DVD fan the fucking goede Foo Fighters fan harren fucking optreden yn 2008. Om it mar mei de wurden fan frontman Dave Grohl te sizzen.
Stjoer de buorlju om in boadskip, doch de katten eardopkes yn, bring de bern útfanhûs, bring fazen wêrt jim oan hechten nei bûten en set de knop op 80 of 100. En gean krekt as mij út jim dak mei it lêste nûmer fan dy DVD: Best of You.

Geen opmerkingen: