dinsdag 14 juni 2011

Pinkpop

Pinkpop 2011 sit der wer op. Yn tsjinstelling ta ferline jier, wie it no wer mei Pinkster. Ik ha der net west. Om de muzyk hie it wol kind, mar 3 dagen safolle minsken yn myn buert, griist mij oan. Bin optein mei de reportaazjes op Ned. 3. Moandeitejûn fanôf 19.30 oere oant nei tolven. Wat in goeie band, wat in goeie muzyk. As reade tried rûn it streekrjochte optreden fan the Foo Fighters troch it programma. En dêr bliuw ik foar sitten. Wat in optreden fan Dave Grohl en syn band.

Geen opmerkingen: