vrijdag 10 juni 2011

Op nei Moddergat
Wij hawwe de gek wolris wat mei de omjouwing boppe Dokkum. Dy drege stive minsken op de klaai. It is der keal, kâld, winerich n it is ek sa'n ein fuort wurdt der altiten bijsein.
Hjoed "moast" ik foar myn afdft2011 nei Dongeradiel. En hoe raar it ek klinkt ik sjoch dêr nei út. Ik moat tajaan it is wol wat in ein fytsen om der te kommen mar dat is net omé nocht.

Fannemoarn 7 oere fan hûs om fia Dronryp, Menaam, Berltsum yn Sint Anne oan de kommen. Myn earste plak hjoed wat ik ôftekenje kin op de list fan goed de 420 doarpen yn Fryslân. Froubuorren en Alde Leie (dat is net it Bildt mar Ljouwerteradiel, seack ik samar!) lizze op de 11 stêden route fan Pinkstermoandei en mei de giele pylken op de dyk wiist it him fansels.


De Biltstars stean der bij de Hallumerhoeke goed bij

Hallum, Marrum en Ferwert lizze ek op dy 11 stêdenroute, dy't ik hjoed mei hast net ien hoech te dielen, mar dêrnei meitsje ik in útstapke neiBinnentroch nei it bliere Blija en dan Holwert dat it earste doarp yn Dongeradiel is wat ik ôftekenje kin. Ternaard, Hantum, Wierum (gjin lûd bij de Fûgelspits fan Gaatske) Nes, Peazens en net te ferjitten Moddergat, Eanjum, Morra, Ljussens, Easternijtsjerk, Nijewier, Mitselwier, Wetsens, Ealsum en Dokkum wiene de folgjende.


En doe wie der fisk.

Prachtich fytswaar en it is in lust om troch dy Dong doarpkes te fytsen.
Nei Dokkum komt Sybrandahûs en dat leit yn Dantumadiel,de mûne fan Burdaard en Burdaard sels, dy lizze yn Ferwerderadiel, Bartlehiem is fan elkenien en Wyns leit yn Tytsjerksteradiel. Fan Lekkum nei Snakkerbuorren (wat is dat in prachtich moai strjitsje om troch te fytsen) en sa fyts ik dwers troch Ljouwert om foar te kommen dat ik foar in brêge wachtsje moat. En fierders jout it in machtich gefoel dat aut's foar mij wachtsje moatte.
De moaiste route werom nei Wommels is fia Blessum en de Boalserterfeart.
Om kertier oer twaen wer thús mar dat it noch sa let is komt foaral troch Ealsum. Mar dêr oer letter mear.

De route fan hjoed

Geen opmerkingen: