vrijdag 3 juni 2011

Koarnwertersân en Snits

Juster nei in prachtige lokaasje fytst op myn AFDFT: Koarnwertersân. Fia Penjum wêr't ik noch west hie dit jier en Surch. In moai útsje at it waar sa kreas is. Net te folle wyn en in lekker sintsje. Op Koarnwertersân mei ik graach wat omhingje, hoewol ik neat mei farren ha. Soms tink ik: ik soe hjir wol wenje wolle. Altyd drokte bij de slûzen en in moai útsicht.
In wachttiid justermoarn wie hast in oere skat ik yn. Allegear boaten dy't it Waad op wolle. Ek boatsjemisnken moatte geduld ha. Neat foar mij dus. Spitich is dat je it allegear no fan efter in stek besjen moatte. Dat hat dêr folle better west.
Middeis noch efkes op de fyts nei Snits. SneekWZ tsjin Achilles 12. In krease earste helte fan Sneek (2-0 foar) en in draak fan in twadde. En waarm, hast te waarm.
Snein moat SneekWZ it ôfmeitsje. Yn Hengelo. Gean ik net hinne. Is mij te fier fytsen.

Geen opmerkingen: