vrijdag 1 juli 2011

Betingsten

Ek ik haw in map fol fersekeringspolissen. Ik haw net alles bij de selde maatskippij fersekere. It is tafal dat Delta Loyd ryk wurden is fan myn brânfersekering, dat de FBTO Cambuur sponsere koe fan myn deageanfersekering en dat Reaal sa'n grut kantoar bouwe litte koe fan myn WA fersekering.
Wês bllid soe ik tsjin mij sels sizze moatte, want gebrûk meitsje fan in fersekering is in gefolch fan lijen.
Sa no en dan skoot de post wer in brief troch de bus fan in mij ûnbekende organisaasje. En bij it iepenmeitsjen fan de slúf kin ik wer konsteare dat der wer in namme feroaring plak fûn hat.
Hjoed in brief fan Zicht.
"Census hyt tenei Zicht" It docht bliken dat dit fersekeringsadfiseurs binne dy't ek noch in gramke meipikke fan de fersekering dy't ik rinnen ha bij Delta Loyd.
Hawar, it is moai dat ik sa minsken oan it wurk hâld.
"Om de nije namme te fieren, kinne je in ballonfeart en 10.000 oare attinsjes winne".
De wrâld fanút de loft sjen is net ferkeard is myn eardere erfaring dus gean ik nei de webside.
"Gaat akkoord met de voorwaarden" is in sin dy't ik net samar mear oanklik. Earst goed lêze foardat ik aansens yn in tv spotsje te sjen bin.

11.Wanneer u deelneemt aan een promotioneel kansspel, geeft u Zicht toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden. Zicht mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, krant en internet.

It is dúdlik, foar mij gjin kâns op in ballontocht en in attinsje (pen, taske, skriuwblokje, of oare rommel). Prizen fuortjaan ûnder betingsten se moasten it ferbiede.
Net te hoopjen dat sij mij ynkoarten belje, want dat krije se de wyn fan foaren.
Gelokkich is Canned Heat der noch.......lekkere "mei beide fuottten op de grûn stean bliuwers muzyk"

Geen opmerkingen: