zondag 26 juni 2011

Eagum om
It wie sneintemoarn gelyk moai waar. Tiid foar in afdft. Net te lang wie it doel. Wat "deade" doarpkes dy't net echt op in route lizze tocht ik sa. Reduzum wie it earste plak wat ik bijskriuwe kin. Drokte yn de Haadstrjitte, allegear strjittefersmoargjende autos's falt mij op. Oh ja it is tsjerketiid. Fandêr.
Oan de oare side fan de A32 leit Idaard. Mar earst gean ik rjochting Eagum.

Ik meitsje dochs mar efkes in pear foto's. It tsjerkje en it tsjerkhôf leit der sa moai bij. It is noch mar tsjin alven at ik werom gean rjochting Idaard en Grou.
As lêste doarp stiet Friens op it listke. Fanút Jirnsum in binnenpaad lâns en ik ferwachtsje ek dêr rêst. Mar dat pakt oars út.
Krekt foar it doarp is it allegear "fee" yn it lân. Keatsfee wol te ferstean. "Achteruit"hear ik roppen, "moatst him mij mar efkes jaan" hear ik.
It hiele doarp hat de want opsocht en alles wat rinne kin toarket yn it lân om. Keatse as sosjaal spul. Sa't it bedoeld wie.

Underweis nei Jirnsum twifelje ik. No al werom? Of Terherne ek noch efkes meipakke. En dus Goaiïngaryp en Broek ek.
It fytst hearlik en dêrom set ik noch mar efkes troch. Bij Broek Noord gean ik op it wetter ta om mei it pontsje nei Bloksleat oer te gean.
Sa'n 75 kilometer haw ik op de teller stean at ik moai op tiid wer thús bin foar de F1.

Geen opmerkingen: