dinsdag 29 maart 2011

Daar is ie weer...

"Daar is ie weer" binne de wurden dy't tiisdeis foar in grut part it lûd bepale yn Wommels. "Daar is ie weer", dan witte wij dat de grienteboer út Sint Anne wer oankommen is mei syn keapkes dy't er mei lûd oanpriizget.
Trije dagen foar de tiisdei krije wij in struibriefke yn de brievebus. Oan de iene side wyt en op de oare side geweldige oanbiedingen.
Want Douwe Offringa dy lit ús witte dat de wytlof net 1.49 is mar 75 eurosinten. Ja, en dan is it moai meinommen dat je it tafallich 7 dagen yn de kuolkast bewarje kinne. Langer hoecht ek net, want dan is it al wer tiisdei en "daar is ie al weer"
En sa lês ik dat de komkommer net 1.49 is, net 1.29 mar 89 eurosinten.
En wat te tinken fan farske, hearlike spitskoal dy't net foar 1.49, of 1.29 mar foar dyselde 89 sinten fan eigner wikselje kinne.
En sa stiet de hiele folder fol mei "oanbiedingen". Oeral wurde twa prizen bij neamd dy't it net kostet.
It komt mij allegear wat te makke foar. Want in komkommer foar 1.49 soe wol rottekrûd djoer wêze en ek foar 1.29 soe ik mij bekocht fiele.
Mar miskien wurket it sa wol. Oeral bijsette wat it net kost dan liket it altyd in oanbieding.

En wylst ik dit skriuw, hear ik yn it ramt fan it nostalgysk wykein Q65 mei Ann. Net ferkeard.

Op YouTube twa moai filmkes sjoen. En bij de twadde krij ik in hiel goed byld wêr't se it oer sjonge. Fan dêr dat it nûmer sa goed is.
Geen opmerkingen: