donderdag 17 maart 2011

St Patrick Day

Hjoed 17 maart is it St Patrick's day yn Ierlân. Dan kin ik net om silger Ronney Drew hinne.
Ik bin der wis fan dat Super Kentie jûn yn de Ierske pub yn Ljouwert in Ierske set hat.


Geen opmerkingen: