dinsdag 15 maart 2011

Swarte line

In rjochte line op in fytspaad noege mij meast út om dêr op te fytsen. Bij ûnderbrutsen linen wie it altiten de keunst om der tuskentroch te slingerjen.
At ik om mij hinne sjoch at ik ûnderweis bin dan binn der mear dy't sokke gewaonten hawwe. Meast bern, moat ik tajaan.
In moaie fariaasje op in rjochte line leit op it fytspaad tusken Easterein en Wommels. It paad is funksjoniel opkreaze en dêrtroch mei ik op dat stikje besykje my slingerjend in paad te sykjen.
Dat paad hâlden slagget betiden goed. Ik is sels mooglik om op de Sinner lisfyts mei ûnderstjoer in foto te meitsjen, wêrbij ik efter myn kalkwite learzens oanfyts.

Geen opmerkingen: