zondag 20 maart 2011

Drank

Der binne fan dy dagen en dingen dan fleane de oerienkomsten en tsjinstellingen trochelkoar. Nim no dizze lêste dagen. Dat freeslike ûngelok yn Ljouwert mei de oprop fan de famylje om it drankriden oan te pakken. Ik skat yn dat elkenien it dêr mei iens is, dus ik sjoch net yn wêrom dit yn de polityk in lang trajekt wurde moat.
In oerienkomst mei de drank waard mij juster middei yn de hân treaun wylst ik in bierke healje soe nei it fuotbaljen (sjen).
"Dit moast mar ris lêze," sei Jaap Toering en hij treau mij "De helaasheid der dingen "fan Dimitri Verhulst yn de hân.
Gjin heal wurk tocht ik gelyk en sette sneontejûn útein yn it boek wêr't de drank ôfspat en útrint. Absurde humor oer in toarstige famylje mei drankfolle ideeën.
En it sil dan ek gjin tafal west hawwe, dat myn lisfyts fannemoarn rjochting de Bjirmen gie. Ik moat bekenne dat de doarpen dêr, noch op myn "2011-alledoarpetochtlistke" steane, mar de wyn wie net ideaal om dy kant út te gean.
En dus gean ik mei de wyn yn de rêch en de sinne yn de nekke de Bjirmen yn.
En sa fyts ik troch Easter- Bier-rum, yn Seis-bier-rum, yn Pieters-bier-rum en Wyn-aam. En at dat net genôch wie fia A-rum en de Bieren werom nei Wommels wêr't ik no oan in Dommelsch sit.


Geen opmerkingen: