zaterdag 26 maart 2011

Sint Jabik

Dat de sinne net echt trochbrekke woe op dizze freed en it net echt waarm wie, koe ús net wjerhâlde om de fyts te pakken en rjochting Sint Jabik te gean. Dat ik yn de kop hie in oantal doarpen op myn "alledoarpentocht2011" ta te heakjen.
Der is altyd en oeral wat te sjen en der is fariaasje genôch. Bij Berltsum en Bitgum tusken de kassen troch en bij Wier efkes stilstien bij de nije slûzen. Opfallend dêr. Yn Sint Jabik stiet it pronkje fan it Bildt: de Groate kerk.
De bankjes op it plein foar de tsjerke wiene krekt ferve want oer 2 wiken wurdt it kompleks op nij iepene. Immen fan doarpsbelang dy't dêr drok oan it passen en mjitten wie, lei ús út hoe't it allegear gien wie en wat der feroare wie. It sjocht der prachtich út. Soe dit ek foar ús noch in kear it begjinpunt wurde fan in fytstocht nei Compostello?
En sa fytsten wij fia Furdgum, Rie, Boer en Skalsum werom nei Frjentsjer.
En dêr tusken Skalsum en de akadeemjestêd wie it "hichtepunt" fan de dei. It oanfleanen fan de Anatov 124 nei de landingsbaan op Ljouwert. Je murken oan elkenien dat dit wat "bijsûnders" wie.
55 kilometer troch 15 doarpen dy't allegear harren eigen karakter ha en wêrbij ik allinne yn Skalsum tocht: ek hjir binne de minsken wierskynlik gelokkich. Ik skreau 9 doarpen bij troch dizze route

Geen opmerkingen: