zaterdag 2 januari 2010

Slepe

Ik fûn it mar in raar gesicht nijjiersmoarn. Sa tsjin 9 oere (net let op bêd, dus ek net let der ôf) steane der noch grize kontainers oan de dyk bij ús yn de strjitte. Dy stiene der âldjiersmiddei en âldjiersjûn ek al. Ik seach dy kontainers stean en ik seach se tinken: Sjoch ús no ris. Wij steane klear om fersleept te wurden. Wêr sille wij bedarje? Op it balkon fan de Mafu, op it fytsehok bij de skoalle of wurde wij alline mar op it iis setten?
Slepe, it is hielendal út de tiid. Froeger, ja froeger doe tôgen wij de lannen yn om Wommels hinne en sleepten wij mei man en macht elke losse hikke nei it doarp. Splinters yn de kâlde hannen rûnen wij op. Mar wij moasten wol want yn it doarp wie alles oprêden. Net in blompot, brievebus of kninehok stie mear bûten.
En no anno 2010 steane dêr de kontainers gewoan oan de dyk. Op tsjiltsjes notabene. Makliker sleepwurk is der net. It slepen is dus echt dien!

Geen opmerkingen: