zondag 17 januari 2010

Boys named Sue

Johnny Cash stie dizze snein sintraal. In optreden fan Boys named Sue bijwenne. Wer yn dat selde Bolwurk yn Snits.
Al wer in soad minsken op dizze sneintemiddei en in entoesjast publyk. Gewoan wat lekkere kountry mei in sjonger dy't in stim hat dy't seker wol wat hat fan de stim fan de echte. Swingend wie it seker op lêst en ûndanks dat sokke muzyk mij earder begjint te ferfelen as de rock haw ik mij net ferfeeld. In lekker rêstich nûmer wat se ek spilen.

Geen opmerkingen: