donderdag 31 december 2009

Bijhalde

Minske sparje fan alles en hâlde fan alles bij. Pennen, soleksen, kofjesetapparaten, fytsbellen, tillefoans, leppeltsjes kinne fan dy fersammelopjekten wêze. Mei nocht fetelle de minsken de hiele skiednis fan ien kofsetapparaat en foaral hoe't se der oan komme binne. In passy kin it wêze.
Dan binne der ek minsken dy't fan alles bijhâlde. Dat binne meast dingen dy't ferskûle bliuwe yn eigen kast,la, plakboek of kompjoeter. Dat binne dingen dêr't je net mei te keap rinne. Dy fertelle je immen yn fertrouwen yn de hoop dat se net trochferteld wurde.
Ik sil dat fertrouen net beskamje, mar wit fan de gekste bijhâldere
Dizze ynlieding hie ik nedich om jim te fertellen dat it juster (tiisdei) in heuglike dei west hat. Foar mij dan. 10.000 kilometer fytst yn 2009. Earne helle tusken Kramershoeke en Kûbaard. Myn favorite fytsrûntsje om noch efkes wat kilometers te heljen en nei te tinken: Kûbaard om. Jout altyd in foldien gefoel. Wer in idee derbij en 7 kilometer. Sûnder dy rûntsjes hie ik te min ideen hân foar stikjes te skriuwen en hie ik dy 10.000 net helle.
Dy 10023 kilometer (wat dêr slút ik mei ôf) haw ik helle op:
a. Nazca Pioneer(mei boppestjoer): 6086 km - totaal op dizze fyts 31.551 km
b. Sinner Demon (mei ûnderstjoer): 1707 km - totaal op dizze fyts 14.095 km
c. Koga (bukfyts mei hurd sadel): 2070 km - totaal op dizze fyts 6.314 km
d. In oar syn fyts(mei noch hurder sadel): 159 km

Geen opmerkingen: