zaterdag 16 januari 2010

Ynente dy hollandse hap

Ik haw krekt kontakt hân mei de direkteur infeksjesykten. Hij hat himsels it lêste healjier flink op de kaart setten as de man dy't elkenien leauwe litte woe dat wij (op in pear nei) dea gean soene oan de meksikaanske griep, at wij ús net yninten en at wij ús hannen net 8 kear yn it oere wosken, it toeteseboerd nei elke oanslach net skjinmakken en net mei mûlkapkes oprinne soene.
Kunde fan him (of wie hij it sels) soargen der foar dat der in saneamd medisyn kaam, sûnder dat bekend wie hokker sykten je dêr ek wer fan krije koene.
Omdat der net genôch faksins wiene, waarden der wat groepkes makke wa’t wol en wa't net in oantal prikken krije moast. Mei 55 jier kaam ik net yn oanmerking wat ik sels beskôge haw as feit dat ik net wichtich genôch bin om yn libben bliuwe te moatten, at it der op oan komt.
Mei dy direkteur haw ik kontakt hân en ik haw frege at hij ek yn steat is om in faksin te meitsjen tsjin de 11-stêden koarts. En at hij ek yn steat is om op hiele koarte termyn foar alle Nederlanners minus de echte Friezen sa’t faksin leverje kin.
En at hij der foar soargje kin dat it net in frijbliuwende saak is om sa’n faksin yn te nimmen. Nee, it sil ferplicht wurde moatte. En foar sa’n 1500 sjoernalisten dy’t no al in keamer reservearre hawwe graach in dûbele poarsje.
Mooglik dat dat de drokte om in 11-stedentocht ôfnimmen docht, want it is mij net bekend dat der ea in 11-stêdentocht riden is op wetter mei in laach snie derop. Op sich is dat gegeven al unyk.
En at it krekt sa giet as bij de Meksikaanske griep dan is der noch in gruttere kâns dat de 11 stêden tocht net komt. Dat soe ik net slim fine, want om in oantal dagen beset te wurden troch 2 miljoen Hollanners liket mij net in goed foarútsjoch.

Geen opmerkingen: