zaterdag 23 januari 2010

De waan fan de dei

Sa fyts ik hjoed troch Hinnaard. Moai doarpke yn de Greidhoeke mei syn klokkestoel. Pealtsje oan de kant fan de dyk. Mei in soarte mei kollektebus der oan. En in buordsje mei in tekst. Ik lês it fluch en fyts troch. "Jou wat om fûgels. Jou jild sadat wij de fûgels en bisten bijfuorje kinne". Dat is ûngefear de strekking. Moai is dat. Mar ik doch der neat yn. Want ik jou al genôch út oan fûgelfoer. Yn ús eigen tún fuorje wij tsientallen fûgeltsjes. Fan mosken oant protters, fan fûgels mei giele en reade boarsten en fan dowen oant seefûgels. Machtich om te sjen.
Wylst ik fierder fyts en myn tinzen gean lit oer dat simpele buordsje oan de kant fan de dyk sjoch ik de bylden fan Haiti wer foar mij. Jild sammelje foar fûgelfoer yn Hinnaard en jildsammelje foar minskeniten yn Haiti. It is gjin fergelyk mar dochs..... It draait om jild en gefoel.

Geen opmerkingen: