zaterdag 9 januari 2010

Deade herinneringen

Yn op é Skille stie 6 jannewaris dat Djip Read Sam in gouden greep fynt. Efkes wat útlis. Djip Read binne in oantal minsken dy't foar harren sels yn de gemeenterie fan Littenseradiel sitte wylst se stimd binne troch PvdA oanhingers. Mar doe't se yn de stoel sieten, wiene se ynienen fergetten dat se oaren fertsjintwurdigen. Djipper kinne je bij mij net sakje.
Djip Raed neamden se harren doe't se in fergese poging diene de boargemaster fuort te krijen. Djip read moatte se harren skamje foar it baaske boartsjen. Se hiene harren no stil hâlde moatten, mei de sturt tusken de poaten ferdwine, in stille dea stjerre. Mar nee.
De PvdA yn dizze gemeente seach wol yn dat sij wat dwaan moasten om de skea dy't se oprûn hawwe, om sette moasten yn wat posityfs. Gearwurkje mei echte linkse partijen. Under de namme SAM.
En as dat Djip Read no ropt dat SAM in prima fuortsetting is fan harren gedachtegoed dan kin ik mar ien goeie rie jaan. Stim gjin SAM.

Geen opmerkingen: