zaterdag 9 januari 2010

50 plusJim sille begripe kinne dat ik myn libben net weagje wol om nei de nijjierssit fan SDS te gean op dizze njoggende jannewaris. It programma wie hjir en dêr in hân skodzje, wat bier drinke hjir en dêr, tsjin dizze en gene wat seure oer it ôfrûne healjier en net op de tafels stean. Dat wie net genôch om mij efter de kompjoeter en fan de bank ôf te krijen.
En ik haw al sa'n hekel oan dizze rot winter. Dat ferhaal oer "sokke moaie plaatsjes" haw ik no al faak genôch heard. Dêr haw ik neat mei. Mar goed, ik sil de eagen goed iepen hâlde moatte at ik bûten kom want de sniepatroelje sil net foar mij út ride. Dy kieze net foar fytspaden nei Snits ta.

Geen opmerkingen: