vrijdag 22 januari 2010

Aardiger en freonliker

SIRE wol dat wij aardiger en freonliker tsjin elkoar binne. En dat moat hjoed gelyk al yngean. Nee, dat is mei weromwurkjende krêft al yngien. It resultaat hâldt noch net oer. At der in God is dan hie dy om mij wol wat freonliker en aardiger foar de minsken op Haiti wêze kind. Of is dit de skuld fan de Amerikanen dy't it lân brûke foar eksperiminten. Fan dêr dat se de saak dêr sa ûnder kontrole hâlde wolle. Fan dêr ek dat de helpferliening net op gong komt.
De KLM hat gelyk wol in freonlik en aardich gebaar dien nei ús. Dûbeldikke minsken moatte dûbeldik betelje. Foar dy dikkonten miskien net in aardich gebaar mar foar ús mei inkelfâldige konten in hiele opluchting.
En Dove docht ynienen ek hiel aardich tsjin ús as mannen. Ynienen stiet der dizze wike yn in libbensgrutte adfertinsje dat wij mannen al jierren sa sterk en betrouber binne. En dat wij Dove fertsjinje.In adfertinsje, wêr't gjin wurd Fransk (dan wol Frysk) bij is en oan it sjippeblok te sjen, haw ik noch wol foarrie, út beppestiid.

Geen opmerkingen: