donderdag 14 januari 2010

De polityk

Ik haw, sa't jim fêst wol witte neat mei de polityk. Ik bin te swart wyt. Altyd dat gesyk nei kompromissen wêr troch it allegear foar neat yngewikkeld wurdt. Net dúdlike rigels binne meast it gefolch, Politike programma's binne dan ek net langer yn byld as de snelheid fan myn zaptomme.
Mar dizze histoaryske woansdeitejûn woe ik it meimeitsje. Al dy ferskriklike bylden yn Haiti dreaunen mei ta Ned 2. It keamerdebat streekrjocht.
Alle machtich wat in geseur. Allegear wurdfierders dy't tsjin mefrou de foarsitter prate mar it feitlik tsjin de dieders Bos en Bakellende hawwe. "Mefr Hamer fine jo net dat de hear Bakellende bedoelde dat....."Jeetje myn neetje, dy man sit der bij. Freegje it him dan....
Dy wurdfierders dy hawwe oars wol gelok. Sij meie wat sizze. Sij meie 23 kear de selde fraach stelle mar dan yn in oare folchoarder mei wat oare wurden. Sij krije ek 23 kear it selde antwurd mar dan yn oare wurden. Dan wurdt it fansels wol hiel let. En al dy oare keamerleden, dy't neat sizze meie, dy moatte der út fatsoen wol bijsitte, want it kabinet sil mar falle en je binne der net bij!
Mar dizze mannen en frouen ferfele harren net. Nee, sij hawwe it drok. smoardrok mei de twitterkompetysje.
En ik kin jim sizze wa't it twitterjen wûn hat.Fan herte lokwinske, twadde keamer lid Rendert Algra fan Jobbegea en earder fan de Slachtedyk ûnder Kûbaard.

Geen opmerkingen: