zondag 17 januari 2010

Werom yn de tiid

Om no te sizzen dat jong en âld útrukt wie om Brainbox te hearen en te sjen yn it Bolwurk yn Snits is net wier. It wie foaral âld. In soad brillen en noch mear grize en keale koppen. Sa'n 38 jier lyn foel de groep útelkoar omdat sjonger Kaz Lux der mei ophâlde woe. En krekt Kaz Lux makket it lûd fan Brainbox. Mar tagelyk, at je soks skriuwe, dogge je de oaren te koart. 400 man/frou seagen in prachtich optreden dêr't de blues en de rock ôfspatte.
Machtich om te sjen hoe't 50-tigers en 60-tigers sich ferdrongen om foar oan te stean. Of hie de tiid stil stien. Foar it Bolwurk in prachtige opstekker, safolle nij publyk dy't seker wer komme at se sokke bands helje. En at se ek noch soargje dat de muntenautomaten it gelyk dogge, dan hoege wij tenei net earst in heal oere droech te stean.
En it waard ek noch let, want in taksi nei Wommels beregelje duorret seker sa lang as ien lange set mei tajefte.
Wa't mist hat en it net misse woe, kin op 1 maaie nei it Haske op é Jouwer.

Geen opmerkingen: