woensdag 20 januari 2010

Wa bin ik?It ôfrûne wykein wie ik bij Brainbox yn Snits. In soarte mei reunie. Mei alde (letterlik en figuerlik) kunde âlde herinneringen ophelle.
Myn meast kostbere materiele besit binne myn plakboeken. Begûn yn 1977. It boek fan 77 der mar efkes bijpakt. Fûn boppesteand stikje fan in kollega op kantoar yn Ljouwert. Is der wat feroare:
In earsten akten jager: dat wiene de akten Frysk A, B en it foech. It frysk sit noch altiten hiel djip yn mij en behearst en stjoert myn libben
Ut midden Fryslân: Noch altiten yn de greidhoeke, it moaiste gebiet fan Fryslân mei syn romte.
Mei dichterlike ynspiraasje: Dichtsje doch ik net mear. Mar skriuwe destemear.
Argewaasje tsjin auto's: noch altiten in needsakelik kwea. Noch altiten gjin riidbewiis.
Ik kin dus sizze dat ik net folle feroare bin. Want dit soarte muzyk fûn ik 1977 ek al goed.

Geen opmerkingen: