maandag 17 augustus 2020

Berne en begroeven

 It soe ek Kûbaard wêze kinne,

mar ik tink fan Iens.

It doarpke wêr't ik it faakst trochfyts

at ik de sinnen efkes fersette wol 

of efkes wat betinke wol.

Iens, it plak wêr't myn âlders lizze

op it tsjerkhôf midden yn it doarp

(dat is gelyk ek oan de râne fan it doarp)

boppe op in terp.

Heerma, altyd warber dwaande op syn bou dêr

koe ús wol wat fertelle.

Oer de tsjerke, oer de Burmania's

en oer de Hofstra's bijgelyks.

Pake Hessel wenne yn Iens

heit Jan is dêr berne 

en leit no sa'n 10 meter fan dat plak ôf

dêr't hij berne is.

Ik wist it net........Geen opmerkingen: