maandag 24 augustus 2020

Tsjerkhôf Kûbaard

It is waarm,
nee, it it hyt,
nee, ek net, it is smoarhyt,

neat dwaan dat is it beste foar ús.

Neat, is net folle
dus fyts ik nei Kûbaard.
Om it tsjerkhôf dêr steane grutte beammen
en beammen jouwe skaad
en yn it skaad is it net hyt.

It tsjerkhôf fan Kûbaard
mei in protte bekende "Kûbaarder" nammen
as Piek, Dijkstra, de Boer en Bootsma

Mij rekket de stiennen fan jonge bern.
It fertriet fan âlders
dy't de namme fan harren bern op in stien sette moatte.

Alders dy't efter bliuwe mei fragen:

wêrom ús bern

wêrom wij

wêrom?In kleurrike stien 

is dy fan Marijke van der Meer

ek mar 43 jier wurden,

mei in moaie leafdefolle tekst


Geen opmerkingen: