dinsdag 18 augustus 2020

Iens

 Wij wiene as bruorren yn Iens

foar in stikje famyljeskiednis

en seagen ek efkes yn de tsjerkeTsjerklik Iens wiksels wol gauris fan partner

Geen opmerkingen: