dinsdag 11 augustus 2020

Fierljeppe

Sneontemoarn 10 oere

fierljeppen yn Winsum foar de jeugd.

Wij fytse der mei de jeugd hinne.

Samme en Nyck meie op de bult foar it earst sjen

hoe fier de jonges en famkes springe kinne 

en foaral hoe wiet se springe kinne.

Geen opmerkingen: