woensdag 5 augustus 2020

5 augustus 1970

It hie sa moai wêze kinnen.
de Freulepartij fan 2020.

Us jubileumreuny.
want 50 jier lyn
fliben wij yn de want,
rûnen wij net oer,
sloegen wij hast boppe
wiene wij noch linich
wiene wij noch fan dy pubers
wiene wij de besten fan Wommels
wûnen wij fan Boalsert
ferlearen wij fan Grou
wiene wij in partoer op de Freulepartijmei Jelle de Boer en  Pieter Sieswerda op de foto yn.......?


De foto is fan letter
dat sille jim begripe.
Ek al wer lang lyn
want wij sjogge der no noch jonger út....
.


Geen opmerkingen: