zondag 15 september 2019

Sinne en in bytsje skaad


Wij ha sûnt koart sinnepanielen
en dat is in noflik gefoel at de sinne skynt.

De kastanjebeam fan buorfrou,
gewoanwei in pronkje
sit ien fan ús sinnepanielen yn de wei.

It is dúdlik dat it paniel rjochts ûnder
efter bliuwt mei de opbringst.
Moarns earst hat it skaad de macht.


Geen opmerkingen: