maandag 9 september 2019

De ein

Wat wie it wer in feest:
de tarieding, it opromjen
en it festival sels yn it earste plak

Prachtige foto dy't alles seitGeen opmerkingen: