zondag 22 september 2019

Molke of poer

Freed 20 septimber
seach ik se lizzen bij Jumbo:
pipernúten en de sûkeladeletters.

Fan pipernuten gjin ferlet,
mar in stikje sûkelade
giet er wol yn,
sa no en dan

No dus, dus ik keapje de letter M,
dat is better as de T en de I,
sa mienden wij earder te witten;
boppedat is M de letter fan Melk
want dat fyn ik allinne mar lekker

Ik kom thús en meitsje mij sels al bliid
om aansens nei it sporten
in lekker farsk stikje sûkelade te nimmen.
De hâldberheidsdatum leit op 31 maart 2020
mar sa lang wol ik net wachtsje.

Bij it iepenknippen fan it pûdsje
wêr't er yn ferpakt sit,
rûk ik it al....
Dit is Puur.
Puur yn in doaske fan Melk.

Ik bin net poer mar swier teloarsteld
en meld mij moandei bij de baly
fan Jumbo
om dizze te ruiljen foar in P,
de P fan Puur
en dan rekkenje ik der op
dat er Melk ynsit
Geen opmerkingen: