maandag 16 september 2019

Keunstich

Op 7 septimber wie it Greidhoekfestival
in muzykspektakel fan formaat

Mar ek de keunst kaam oan bod


De keusnt om bern sels boartsje te litten

de keusnt om in dea erfaring te ûndergean yn in kiste

De keusnt fan Paul Smit dy't mij alle jierren wer ferbaasd


Geen opmerkingen: