maandag 23 september 2019

In horloazjeFerfelend foar Kasper, earder fuotballer bij Ajax,
dat tocht ik ek as earste,
mar dat duorre noch gjin heale sekonde
doe't oare tinzen it oernamen

Leave himmeltsje
in horloazje fan 70.000 euro
foar sa'n omheechskreaune  talintfolle fuotballer
dy't it net wier makke hat oant no ta.

Dy fuotballer dy't fierstentefolle fertsjinnet
en yn de goedichheid net wit wat hij mei syn jild oanmoat
en dus mar in horloazje keapet fan 70.000 euro.

Hoe soe't it wêze mei dat horloazje?
Hoe bysûnder is sa'n klokje
dat krekt as oaren oan de pols moat.
Giet de tiid dan langsumer
sadat je  minder gau âld wurde?
Dan wol ik ek ien.

Ik gûchelje en fyn dizze side
en dan wit ik genôch:

The Ultimate Watch of Prestige

Dom fan Kasper Dolberg,
as fuotballer hie hij dat witte moatten.
Want leare je net as fuotballer as earste
om nea foar it doel lâns te ferdigenjen
en as twadde
nea je weardefolle spullen yn de boks efter te litten.

Of wie dit miskien net iens weardefol foar him?

Geen opmerkingen: