dinsdag 17 september 2019

NammenNee, it is gjin famylje
foar safier ik wit.

Wat mij opfalt binne de nammen.
Lamkje (sa frysk as wat) troude mei Earl (sa Kanadeesk as wat)

Harren bern (?)  hawwe allegear in Fryske namme
en binne allegear troud (of net) mei immen mei in Kanadeeske naame

Geen opmerkingen: