woensdag 11 september 2019

Harns

Ferline wike in hiel ferhaal yn de LC
oer de lêste deastraf dy't tapast wie yn Fryslân.
It wie in moardner út Harns
dy't yn 1860 op it skawot yn Ljouwert syn "fertsjinne"dea krige.

Tafal bestiet net, dus moast it sa wêze
dat ik krekt de wike dêrfoar in boek út de byb helle
fan Vuyk, in Harnser skriuwer.

It boek beskriuwt de moard dy't liede ta de lêste deastraf
en de moard fan de blikken dûmny.

Mar it boek hat folle mear.
It beskriuwt de tiid sa't dy doe wie yn Nederlân,
yn Fryslân en dan meinamme yn Harns.

De earmoede, de tsjerke, de boppelaach, it sosjalisme
de earste trein nei Harns,
it leger des Heils
en wat allegear noch mear mei Harns te meitsjen ha.

In prachtich boek


Geen opmerkingen: