vrijdag 13 september 2019

Anke in stjêr

Dit is in lestich stik
oer in dreech stik , justerjûn yn Jorwert.
it Iepenloftspul in stjêr yn it tsjuster.

Lestich omdat geweldich en net folle oan
soms hiel ticht bij elkoar lizze.

Anke Boersma wie de stjêr fan de jûn,
dat wie in ferrassende iepenbiering:
wat dy kin dy geweldich spylje en moai sjonge.
Sij soarge der foaral yn it twadde part foar
dat ik fol ferbjustering siet te sjen nei de ôfrin
fan dit bijsûndere ferhaal.

It giet oer dillema's,
oer falske minsken,
oer ûnrjocht.
Anke sleepte mij,  troch har geweldige spul mei
of wie it allegear echt.

As leafhawwer fan taal en it ferhaal
kaam ik wol oan myn gerak.

Mar.....
ik moast foardat ik meisleept waard yn it ferhaal
earst myn troch toetermuzyk ûntstiene pine yn 'e holle oerwinne.
Ûntstien tidens it iepeningsnûmer
wat fielde ik mij "net thús" yn dy mjoezekeleftige setting.
"Wat doch ik hjir" gie der troch mij hinne.

It is sa't Toby (Sjoerd van Beem) yn it stik seit:
wêrom begjinne se samar te sjongen en te dûnsjen
wylst je yn it goed ferhaal sitte.

It seach der allegear geweldich út,
it ferhaal wie om nei te tinken
en geweldich spile
mar safolle toetermuzyk,
ik kin der mar net oan wenne.

Moaie foto's fan Piet Douma kinne jim hjir sjenGeen opmerkingen: