dinsdag 8 januari 2019

Radio sjen
Lit ik foarôf mar efkes dúdlik stelle:
ik bin in radioman en gjin tv sjogger.

set de tv allinne oan
at ik echt iets sjen wol.

dat binne gjin praatprogramma's
dy heare op de radio
fandêr dat ik nea sjoch nei
DWDD, Jinek, Pauw en mear fan soks 

yn dizze tiid is it bij oaren gâns oars,
tv's steane moarns betiid al oan
en bliuwe betiden de hiele dei oan.

in ferfelende trend is ek wurden
dat radioprogramma's
op tv te besjen binne

sit je "ademleas"te sjen nei
presintatoren  mei in koptillefoan op.

Dêrom bin ik dan ek folsein iens mei
Paulien CornelisseGeen opmerkingen: