zaterdag 19 januari 2019

Dienstmeid

Al wer FryskeHannen op dizze blog.
In opmerklik feitsje dizze kear
út it begjin fan de foarige iuw

Bij in karriêre as "dienstmeid/bode"
wie it mooglik om it 80 jierrich jubileum te fieren

Freerkje van der Meer
13 jier en dienstbode
wylst Pietje Draaisma noch "dienstmeid"wie
doe't se 93 jier wie en ferstoar


Geen opmerkingen: