donderdag 17 januari 2019

Beroppen

Mei it projekt Fryske hannen,
sjoch ik net allinne in soad (bekende) nammen
út eardere tiden,
mar ek in soad beroppen.

Beroppen dy't je no wat minder of net mear hawwe
In oersicht fan 1860 oant 1934


armmeester

armvoogd


dorpsreiniger

grafsmid

harker

hulponderwijzer

kleermaker


kuiper

melkontvanger

panbakker

scharenslijper

stoombootkapitein

terpbaas

turfschipper

uitdrager

veldarbeider

visscher

wagenmaker

De akten fan ferstjerren binne alllegear te finen op AlleFriezen in tige nijsgjirrige side.

Geen opmerkingen: