donderdag 8 maart 2018

Wite fyts
"Pop pioniers", is in prachtich boek
fan Tom Steenbergen
oer de jierren 60.

moaie beskriuwingen,
moaie herinneringen en prachtige foto's

It boppesteande stikje giet oer 1967
at de provo's mei harren plan komme
oer de wite fytsen yn Amsterdam

It komt net echt fan de grûn
en dy foarige iuw

De lêste 5 jier is dat wol oars wurden,
gjin wite fytsen
mar wol lienfytsen
yn allegear hippe kleuren

Tûzenden fytsen, f
oaral út Sjina
wurde der "dropt"yn grutte stêden,
lykas Amsterdam

Sa gek wie it idee noch net fan dy wite fytsen yn 1967


Geen opmerkingen: