maandag 12 maart 2018

Stimme

Op 21 maart meie wij stimme,
sa lit de fierstentegrutte gemeente mij witte.
Net foar in nije gemeenterie mar foar "het raadgevend referendum"


Ik haw gjin idee wêr't it oer giet
en de gemeente hat gjin sin om dat te fertellen:
sykje it mar lekker út op de wepside,
dat sizze se yn de brief dy't der bij levere wurdt.

Ik haw in poging dien,
mar nei 9 klikken op ynternet
noch gjin dúdlikheid

at de gemeente it net nedich fynt
om mij wat mear te fertellen
dan fyn ik it net nedich om te stimmen.

ik ferwachtsje dat de wrâld net gelyk fergiet
at ik net stim


Geen opmerkingen: