vrijdag 16 maart 2018

Lêst maklik fuort ?At ik in boek út ha,
gean ik noch wolris op syk nei in resinsje.
Wol nijsgjirrich om te sjen
wat oaren der fan fine.

Sa ek mei dit boek.
Ik kaam der twa tsjin:

"goed boek, leest makkelijk weg"
seit de iene
"Prima boek om in je vakantiebagage mee te nemen. Leest makkelijk weg!"
seit de oare

Ik waard er suver tryst fan
at dit yntryste boek dizze omskriuwing krijt

selden in boek lêzen
dat safolle stof joech ta neitinken
oer geheimen fan minsken
oer it tafal
oer in beslissing mei grutte gefolgen
oer leafde
oer fertriet
ja oer it libben
sa't je dat net ha wolle

"leest makkelijk weg"
dat jildt net foar mij...

"In boek mei djipgong oer it libben
wêr't karakters fan minsken sa goed del set binne
dat ik mij suver in ûnderdiel fielde fan dy mienskip
en wêr't ik te dwaan hie mei it lijen, it geweld, it fertriet,
ja sis mar alle ellinde dy't er wêze kin.

Ik hoopje net dat ik sa'n boek mei nim
op fakânsje....
it soe de fleur wat fuortnimmeGeen opmerkingen: