zondag 18 maart 2018

Ungemakken

Data, se binnesa wichtich
om in goed byld te krijen fan bepaalde saken

Begrippen as, "in hiel soad",
in ferrekt lyts bytsje
dêr kin ik neat mei.

Moai is dan ek dat de registraasje en publikaasje
fan de ferkearsûngelokken
no realisearre is

In nijsgjirrige wepside
wêrbij je mei filters
goed yn byld krije kinne wat je witte wolle

Nim no de omjouwing fan Wommels

Dizze kaart is fan 10 jier oanr en mei 31-12-2016
Blau is ûngemak sûnder deaden of ferwûnen
Giel is gjin deaden mar wol letsel
Read is in deadlik ûngemak


Dit binne de gegevens fan de lêste twa jier.


Sjoch hjir foar it hiele lân en mei wat geknutsel,
kinne je sels opsykje wat je witte wolle

Geen opmerkingen: