vrijdag 1 september 2017

Tabletkafé

Kafés,
wêr't it earder bedoeld wie om neat te dwaan
binne  no somtiden plakken
wêr't allegear spesifike aktiviteiten
dien wurde kinne

net dat it yn in kafé is,
mar it klinkt wol lekker en net saai

Kinne wij net it repairkafé,
wêr't handige Harries hast alles meitsje
wat stikken is?

Binne der ek net haak- en breidzjekafees
wêr't froulju
mear produsearje as breideb sokken en haakte kleedsjes?

En sa komt er yn Wommels
in tabletkafé,
op moandei
yn de byblioteek.

Wa't stipe ha wol
bij ynstellingen fan tillefoan of tablet,
wa't tips ha wol oer aardige apps
kin dêr sa no en dan op moandei telâne

elkoar helpe en ynformeare
it liket mij aardich om te dwaan
dus bin ik dêr bij moandei
om te ynformearjen en om te learen

Moandei 2 oktober begjint it
om 14.00 oere


Geen opmerkingen: