woensdag 20 september 2017

Wurkdruk

Wurkdruk
it is in term wêr't ik gjin lêst fan ha
en ek nea hân ha.
Ik haw it seker drok hân op it wurk
mar dat skynt wat oars te wêzen.

Heger lean en minder wurkdruk,
dat hear ik se roppen yn it ûnderwiis....

40 jier wurke ik yn it ûnderwijs.
oan de sydline, mar dochs yn it ûnderwiis
en ik begryp dêr neat fan.

ik wol myn eardere kollega's net ôffalle,
mar it weromdringen fan de wurkdruk
hat mei it systeem fan fakânsjes
en je eigen ynstelling te meitsjen

12 wiken fakânsje of frije dagen
is fansels geweldich,
mar it soarget der foar
dat je al dat wurk en dat is seker net in bytsje
yn folle minder wiken dwaan moatte;
dus per dei wat mear as in oar ...

pogingen om dit om te draaien
binne lestich want 12 wiken frij is wol hiel fijn

de fisieuze sirkel...

Wurkdruk en hurdwurkje,
dat seach ik dit wykein
bij de tintebouwers fan Europa tinten

as "slaven" waarden se behannele
net in minút fan de baas syn tiid gie ferlern,
de baas bepaalde
wannear je in stikje pizzapunt ite mochten
wannear je trije slokken wetter nimme mochten
en wannear it wurk jûns om 11 oere dien wie
dat je ien bierke ha mochten

hurd wurkje,
sa mâl hie ik it noch nea sjoen

nee, it wiene gjin Nederlanners
útsein de baas,
it wiene Poalen......


Geen opmerkingen: