donderdag 14 september 2017

De Klieuw

Hjoed komt se wer ta libben
Tsjerkje fan de Klieuw

It teaterstik Elk Sines
giet yn premiere
oan de Huniadyk flakbij de Klieuw
en ik bin der gelyk bij....

Moaie  herinneringen
komme fêst yn de stikjes werom

Ut de tiid dat foto's meitsje
noch net sa gewoan wie is as no
haw ik gelokkich noch in pear yn it archyf

mei Fonger ien drinke op it terras wie foar beiden gjin straf
Lammert, Riemer, ............, ...........

Riemer Tamminga


Dit hie ik op it behang skildere op myn keamer oan de Alde Komerke yn Snits
Geen opmerkingen: