zaterdag 23 september 2017

It doaske


Je sjogge it hieltyd mear
de taffeltsjes oan de kant fan de dyk
mei sjem,
mei aaien,
mei beien,
mei kealebassen
mei fruit of griente

taffeltsjes of spesjaal makke hokjes

at je der lâns fytse
dan falt it each gelyk op
al dat kleurige, fleurige
en biologysk dynamysk ferantwurde guod

it each moat it dwaan
om ús ta stopjen te twingen
en ta keapjen te ferlieden

sa is it net net op Skylge
bij dy iene poddestoel
mei dat doekje op in doaske
dat nijsgjiirichheid opwekt

It briefke derbij:
goudrenetten,
komkommers
beantsjes

moai ut de sinne holden
en nei de poddestuollen
sjogge alle fytsers op Skylge

en jûns rêdt it maklik op.....
at it doaske der noch stiet fansels

Geen opmerkingen: