woensdag 13 september 2017

Greidhoekfestival

Wat in dagen
rûn dat Greidhoekfestival
Fanôf woansdei wiene se dwaande
al dy frijwilligers
om der wer in moai útsjend festivalterrein fan te meitsjen.
handige jonges en famkes
dy't bouwe kinne as de besten.
Handich mei boar, hammer en rollend materieel

ik seach se twa dagen dwaande
jonges as Jaap Pater en Hans van der Schaar
dy't hast tegearre de muorre bouden
nei in idee fan Aart "Trump"

De grutte giele muorre
dy't it terrein sa moai makke

En al dy oare wrotters dy't
rydplaten leinen
hokjes delsetten
pellets leinen
tinten opsetten (en skjinmakken)
paden slucht makken
kofje setten
buordsjes en lampen ophongen
broadsjes smarden
sop makken
en wat er allegear noch mear
te dwaan wieEn dan sneins.....
nei in prachtich festival
opromje
meielkoar
yn de drek

it wiene moaie dagen

Oh ja
noch efkes dit:

Ik seach ek Poalske wurkers
fan Europa tenten....
dy't wurklik net in minút fergriemden
mei efkes om je hinne sjen
efkes bijprate
efkes mail tsjekke
of oars wat....

nee,
dêr soargjen de baaskes wol foar,
de Nederlânske,
wol te ferstean
Geen opmerkingen: