donderdag 21 september 2017

In geurke ûnderweis


It is wiet yn it lân
dus gjin tiid om te jarjen.
Us fytstocht dizze wike
yn it âlde Haskerlân
mei plakken as Alde Ouwer
Aldehaske, Reahel em Stobbegea
levere dan ek gjin oerhearskjende jarrelucht op

nee, it wie gâns better
doe't wij fanôf Aldehaske
ûnder de reek fan Sint Jânsgea kamen....
de lucht fan in bakkerij
fan de koeke
fan de Snelle Jelle

wij gyngen der suver langsumer fan fytsen
sa lekker.........

Geen opmerkingen: